elf
twaalf
dertien
veertien
vijftien
zestien
zeventien
achttien
negentien
twintig